Project Description

مشخصات پروژه

عنوان پروژه: مقایسه کلی نقشه های طرح های تفصیلی و جامع منطقه ۲۱
کارفرما: شهرداری منطقه ۲۱
موقعیت: تهران
شروع پروژه: ۱۳۸۷/۰۷/۲۸
اتمام پروژه: ۱۳۸۷/۰۸/۰۶