Project Description

مشخصات پروژه

عنوان پروژه: خدمات مشاوره برای مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران
کارفرما: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران
موقعیت: تهران
شروع پروژه: ۱۳۸۶/۰۹/۲۰
اتمام پروژه: ۱۳۸۶/۱۲/۲۹