دستاورد ها

برخی از تقدیر ها، صلاحیت ها، گواهینامه ها و عضویت های شرکت مهندسی و مدیریت تخصیص پارس

تقدیر ها

برخی از تقدیر نامه های شرکت مهندسی و مدیریت تخصیص پارس

سایر تقدیر نامه ها

صلاحیت ها

شرکت مهندسی و مدیریت تخصیص پارس با تکیه بر صلاحیت ها و تجارب مدیران و کارشناسان خود موفق به اخذ صلاحیتهای حقوقی در زمینه های مختلف میباشد.

بیشتر بخوانید

عضویت ها

برخی از گواهینامه های عضویت صادر شده از جامعه مهندسان مشاور ،انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی و انجمن بتن ایران

سایر عضویت ها

گواهی نامه ها

برخی از گواهینامه های کیفیتی صادر شده از شرکت DQS آلمان

بیشتر بخوانید

دستاورد ها