جامعه مهندسان مشاور ایران

این شرکت در گروه سازه جامعه مهندسان مشاور ایران به عنوان نماینده رسمی فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور عضو میباشد.

انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

شرکت تخصیص پارس مفتخر است در تعامل با موسسات مالی بین المللی و همچنین با مشارکت در برخی پروژه های خارجی، عضو انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی است.

انجمن بتن ایران

این شرکت از سال ۱۳۹۰ عضو حقوقی انجمن بتن ایران می باشد.