صلاحیت ها

شرکت مهندسی و مدیریت تخصیص پارس با تکیه بر صلاحیت ها و تجارب مدیران و کارشناسان خود موفق به اخذ صلاحیتهای حقوقی در زمینه های مختلف میباشد.

صلاحیتهای خدمات مشاوره

  • پایه ۱ در تخصص ساختمان‌ های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
  • پایه ۱ در تخصص ساختمان های آموزشی،‌ ورزشی،‌ بهداشتی و درمانی
  • پایه ۳ در تخصص تاسیسات آب و فاضلاب
  • پایه ۳ در تخصص طراحی شهری
  • پایه ۳ در تخصص راه آهن

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

صلاحیتهای نظام مهندسی ساختمان

  • پایه ۱ در صلاحیت طراحی
  • پایه ۱ در صلاحیت نظارت

تاسیسات آب و فاضلاب

طراحی شهری

سازه