Project Description

مشخصات پروژه

عنوان پروژه: بهسازی سایت ساختمان تاسیسات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (نظارت عالیه و مقیم)
کارفرما: سازمان زیبا سازی شهر تهران
موقعیت: تهران
شروع پروژه: ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
اتمام پروژه: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
خدمات انجام شده:
• خدمات مشاوره و نظارت عالیه و مقیم و مشاور مادر بهسازی ساختمان تاسیسات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
مشخصات پروژه:
• نظارت عالیه و مقیم بهسازی و تقویت خاک و دیوار سایت تاسیسات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران