گروه تخصصی مهندسی آب و فاضلاب

مشاور مدیریت طرح ( PMU ) بخشی از طرح فاضلاب همدان
شبکه آبیاری و زهکشی سد آیدوغموش
شبکه فاضلاب و تصفیه خانه کاشان
تصفیه خانه و خط انتقال فاضلاب بیرجند

تاسیسات آب و فاضلاب

......

تاسیسات آب و فاضلاب

…..

شبکه های آبیاری و زهکشی

....

شبکه های آبیاری و زهکشی

….

انواع خدمات مشاوره در این گروه تخصصی

شرکت تخصیص پارس در گروه تخصصی مهندسی آب و فاضلاب برپایه صلاحیتها و تجارب خود و مجموعه های همکار، خدمات مختلفی را به کارفرمایان محترم ارائه داده و می دهد.