همایش ارتقاء عملکرد در حوزه ساختمان و تاسیسات راه آهن

همایش ارتقاء عملکرد در حوزه ساختمان و تاسیسات راه آهن با میزبانی معاونت محترم فنی و زیربنایی راه آهن جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر محمدزاده و همچنین مدیر کل محترم ساختمان و تاسیسات جناب آقای مهندس فرهودی و با حضور مشاوران و روسای گروه ساختمان و تاسیسات و ادارات کل نواحی راه آهن و کارشناسان کنترل پروژه و با حضور کارشناسان امور قراردادها و مناقصات شرکت مهندسی و مدیریت تخصیص پارس برگزار گردید.
گزارش خلاصه همایش