شرکت مهندسی و مدیریت تخصیص پارس در راستای ارتقا سطح دانش مدیریت در تیرماه ۹۸ به برگزاری دوره آموزشی مدیریت تغییر براساس استاندارد ISO9001:2015  با هدف” ایجاد تغییرات درونی برای تطبیق با رخ دادهای ایجاد شده در خارج از سازمان و علاقه به پیش بینی توسعه در آینده و یافتن راه های تطبیق با آن” ، نموده است.

 تا بوسیله آگاهی دادن و شناساندن شیوه های مناسب ضمن حفظ سطح عملکرد در مقابل ترس، بی اعتمادی،  احساس تهدید بوجود آمده ناشی از تغییرات مداوم محیطی بتوانند از فرصت های مثبت موجود در تغییرات استفاده نموده و فرصت های تهدید را کم و از بین ببرند.