مقدمه ای بر فرصتهای جدید ناشی از تهدیدهای ویروس کرونا برای کشور

با عنایت به بخشی از بیانات مقام معظم رهبری _حفظه الله_ در اوایل سال ۹۹۱۱ که فرمودند فرصتهای زیادی در اثر ابتلای به کرونا برای
کشور ایجاد خواهد شد، این نوشتار میکوشد ضمن برشمردن برخی از این فرصتها، راهکارهای استفاده بهینه از آنها را نیز بیان نماید.
پیمایش فرصتهای این بحران، میتواند به عنوان ایدههای اولیه مطالعاتی و تحقیقاتی در کشور توسط اندیشمندان دلسوز مورد مطالعه و
بررسی قرار گرفته و اصلاح و تکمیل گردد.

نسخه PDF مقاله