دوره آموزش عمومی اصول و مبانی ایمنی و بهداشت حوادث ناشی از کار – کنترل و نظارت -قوانین مربوط به کار به مدت ۸ ساعت توسط جناب آقای مهندس رضا فاطمی نیا در شرکت مهندسی و مدیریت تخصیص پارس – دفتر مصلای امام خمینی برگزار شد.