گروه تخصصی راه و ترابری

خدمات مشاور اداره کل ساختمان و تاسیسات راه آهن جمهوری اسلامی
بهسازی و تجهیز دپوی تعمیراتی لکوموتیو راه آهن جمهوری اسلامی ایران در شهر اهواز
پروژه پایانه مرزی لطف آباد
پروژه پایانه مرزی اینچه برون و ساختمان های جانبی
پروژه خدمات مشاوره فنی سازمان راهداری و حمل و نقل و جاده ای
مطالعات مهندسی و طراحی طرح جامع پایانه مرزی سرخس
خدمات مهندسی و مدیریت پروژه در راه آهن جمهوری اسلامی ایران

خدمات مشاور در امور ساختمان و تاسیسات ایستگاه های کشور

......

خدمات مشاور در امور ساختمان و تاسیسات ایستگاه های کشور

…..

خدمات مشاور در امور ساختمان و تاسیسات ایستگاه های کشور

....

خدمات مشاور در امور ساختمان و تاسیسات ایستگاه های کشور

….

خدمات حقوقی و قراردادی در زمان دعاوی پیمانکار و کارفرما

......

خدمات حقوقی و قراردادی در زمان دعاوی پیمانکار و کارفرما

……

خدمات حقوقی و قراردادی

......

خدمات حقوقی و قراردادی

……

خدمات حوزه مرتبط با مهندسی و مطالعات

......

خدمات حوزه مرتبط با مهندسی و مطالعات

……

خدمات هماهنگی، برنامه ریزی و کنترل پروژه ها

......

خدمات هماهنگی، برنامه ریزی و کنترل پروژه ها

……

انواع خدمات مشاوره در این گروه تخصصی

شرکت تخصیص پارس در گروه تخصصی مهندسی آب و فاضلاب برپایه صلاحیتها و تجارب خود و مجموعه های همکار، خدمات مختلفی را به کارفرمایان محترم ارائه داده و می دهد.