داود جعفری
داود جعفریرئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
کارشناسی ارشد مدیریت ساخت و اجرا
صالح نوعی
صالح نوعیعضو هیئت مدیره
کارشناسی ارشد مهندسی سازه
مجتبی گرجی
مجتبی گرجیعضو هیئت مدیره و معاونت پشتیبانی
کارشناسی حسابداری
عبدالنبی دهدشت
عبدالنبی دهدشتعضو هیئت مدیره
کارشناسی ارشد مهندسی سازه
حمیدرضا علیگودرز
حمیدرضا علیگودرزعضو هیئت مدیره
کارشناسی مهندسی عمران