Project Description

مشخصات پروژه

عنوان پروژه: انجام خدمات مشاوره در خصوص تهیه فرمت کلی قرارداد تیپ تصفیه آّب و فاضلاب با استفاده از سرمایه گذاری داخلی به روش BOT
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کشور
موقعیت: تهران
شروع پروژه: ۱۳۸۶/۰۷/۰۳
اتمام پروژه: ۱۳۸۸/۱۲/۰۲
خدمات انجام شده:
• شرکت مهندسی و مدیریت تخصیص پارس با استفاده از تجربیات مدیران و کارشناسان خود در این پروژه جهت تنظیم قرارداد B.O.T پروژه فاضلاب شهر رفسنجان فیمابین بخش خصوصی و شرکت آب و فاضلاب کرمان خدمات مشاوره قراردادی را ارائه می نماید