علیرغم افزایش تعداد مهندسین در نظام مهندسی استان تهران ،آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران در خصوص ساخت و ساز در حوزه شهر تهران نشان می دهد که در صورت رعایت عدالت در واگذاری سهمیه نظارت (طراحی)، شرایط کاملا مناسبی برای تامین بخشی از مطالبات همکاران متقاضی افزایش سهمیه بوجود خواهد آمد . بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران  صدور جواز ساختمانی فقط در زمستان سال ۱۳۹۰ برای ۹ میلیون و ۷۷۷ هزار متر مربع زیربنای ساختمانی فقط در شهر تهران گویای این واقعیت است که  اگر کنترل بر نحوه واگذاری این سهمیه ها انجام پذیرد شاهد تحول اساسی در اشتغال زائی و رفع مشکل درآمد بخشی از همکاران خواهیم بود .

 اقدام هر چند با تاخیر چندین ساله هیات مدیره در اجرائی نمودن ماده ۳۳  اگر بصورت کامل انجام پذیرد، می تواند جواب مناسبی به  بخشی از مطالبات همکاران در این رابطه باشد.

 بر اساس شواهد آماری و اظهار نظر کارشناسان با توجه به تعداد متقاضیان دریافت سهمیه نظارت و طراحی پیش بینی می گردد در صورت رعایت عدالت در واگذاری سهمیه ، حداقل سهمیه مهندسان متقاضی در عمران و معماری حداقل به سه هزار و ده هزار مترمربع افزایش  خواهد یافت.