مشاوره اقتصادی

شرکت مهندسی و مدیریت تخصیص پارس در زمینه خدمات مشاوره فنی و مهندسی و برمبنای ضوابط داخلی (بخشنامه هاو ضوابط سازمان برنامه بودجه،مقررات ملی ساختمان و …) و بین المللی اقدامات مناسبی را جهت استقرار نگاه مهندسی و کارشناسی در پروژه های خود به عمل آورده است. بر این مبنا خدمات مختلف فنی و مهندسی در شرکت ارائه میگردد.

امکان سنجی

شامل شناسایی، توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در خصوص توجیه سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری

تامین منابع مالی

اولویت بندی و امکان سنجی روشهای مختلف تامین منابع مالی و مشاوره جهت اخذ تسهیلات مالی از بانکهای بین المللی

مهندسی ارزش

تلاشی است سازمان یافته که با هدف بررسی و تحلیل تمام فعالیت‌های یک طرح، (از زمان شکل‌گیری تفکر اولیه تا مرحله طراحی و اجرا و سپس راه اندازی و بهره برداری)انجام می‌شود

پروژه های مرتبط

مشاوره اقتصادی

مشاوره اقتصادی