اعلام رضایت مکتوب جناب آقای مهندس منصوری، مدیر کل اجرای طرح های منطقه ۱ و ۲ سازمان مجری ساختمان های و تاسیسات دولتی ازعملکرد مثبت و کفایت کارکنان کلیدی (کارشناسان و متخصصان) شرکت مهندسی و مدیریت تخصیص پارس با عنوان مشاور مادر طرح

تمامی این موفقیت ها مرهون همکاری کارکنان و کار تیمی و حمایت و سرپرستی درست مدیران این مجموعه می باشد که