با عنایت به ممیزی خارجی صورت پذیرفته برای نهمین سال متوالی، این شرکت موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001:2015  شده است. بدینوسیله مراتب سپاس خود را از تلاش و همکاری کلیه مدیران و کارشناسان محترم در خصوص پیاده سازی و بروز رسانی سیستم مدیریت کیفیت در فرآیندهای مربوطه و همکاری با واحد کیفیت و توسعه سیستم ها تقدیم می داریم.

بدیهی است حمایت بی شاعبه مدیرعامل محترم و اعضای محترم هیات مدیره طی سال های اخیر علی الخصوص سال ۹۷؛ تاثیر بسزایی در کسب این موفقیت داشته است.

امید است با تلاش روز افزون در جهت بهبود مستمر فعالیت ها؛ این روند به نحو مطلوبی ادامه یافته و نهایتا منجر به افزایش رضایتمندی ذینغعان و همچنین ارتقا جایگاه شرکت شود.